Terms

Terms

 

1. These terms & conditions shall apply to all work assigned to the civil partnership Wenckebach Bax & Brunt Advocaten. The civil partnership consists of the limited liability company Wenckebach Advocatuur BV Bax Advocatuur BV and Poppiano BV. These terms are also stipulated for the benefit of these limited liability companies and its directors, shareholders and staff. All work is deemed to be assigned to and accepted by the partnership Wenckebach Bax & Brunt Advocaten only.

 

2. Any liability on the part of the partnership Wenckebach Bax & Brunt Advocaten shall be limited to the amount that is, in each particular case, actually covered by and paid out under the professional liability insurance policy of the partnership Wenckebach Bax & Brunt Advocaten increased by the applicable deductible (eigen risico). Any liability on the part of the directors, shareholders and/or staff of Wenckebach Advocatuur BV, Bax Advocatuur BV or Poppiano BV is excluded.

3. All due care will be exercised in the instruction of third parties, such as bailiffs, local counsel (procureurs) en expert witnesses, and selection of those third parties will, to the extent required only take place in close consultation with the client. Any liability for faults or omissions on the part of those third parties is excluded. If third parties use terms & conditions, the partnership Wenckebach Bax & Brunt Advocaten is authorised by the client to accept these conditions and the partnership Wenckebach Bax & Brunt Advocaten may rely on such terms vis-à-vis the client.

4. Applicability of articles 7:404. 7:407 lid 2 and 7:409 Dutch Civil Code, is excluded. Directors, shareholders and staff of the partnership Wenckebach Bax & Brunt Advocaten or its limited liability partners, are not personally bound by or liable for the work assigned, even if that work was assigned to a particular individual.

5. All services are rendered solely and exclusively for the benefit of the client and third parties cannot rely on or invoke rights in relation to (the results of) any work carried out.

6. These terms & conditions apply to any subsequent, amended or additional instructions of the client.

7. The relationship between the partnership Wenckebach Bax & Brunt Advocaten and the client is governed by Dutch Law. Any and all disputes shall be exclusively submitted to the competent court in Haarlem (the Netherlands). The partnership Wenckebach Bax & Brunt has a proceedure in place for complaints regarding the assignment, the quality of service or the fees. The complaint proceedure can be found on wenckebach.com.

8. Pursuant to applicable legislation (including the Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), Wenckebach Bax & Brunt is obliged to verify the identity of its clients and to report certain unusual transactions to the authorities in certain circumstances. By instructing Wenckebach Bax & Brunt, clients confirm that they are aware of this obligation and give their permission to the extent required.

9. Claims for compensation of damage will expire one year after the date on which the client became aware of the damage and Wenckebach Bax & Brunt’s liability.

10. These general conditions (including the limitation of liablity therin contained) may be relied on by Wenckebach Bax & Brunt and by any persons associated or formerly associated with Wenckebach Bax & Brunt and their legal successors.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de maatschap Wenckebach Bax & Brunt Advocaten verstrekte opdrachten. De maatschap wordt gevormd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wenckebach Advocatuur BV, Bax Advocatuur BV. en Poppiano BV. Deze voorwaarden worden geacht mede bedongen te zijn ten behoeve van deze rechtspersonen en hun bestuurders, aandeelhouders en het personeel. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door de maatschap Wenckebach Bax & Brunt Advocaten. 

2. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap Wenckebach Bax & Brunt Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en ook daadwerkelijk wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders en/of personeel van Wenckebach Advocatuur BV, Bax Advocatuur BV en Poppiano BV is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Bij het inschakelen van derden, zoals deurwaarders, procureurs en deskundigen, zal de maatschap Wenckebach Bax & Brunt Advocaten de nodige zorgvuldigheid betrachten en indien gewenst bij het selecteren van deze derden in overleg met de opdrachtgever treden. Iedere aansprakelijkheid voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien ingeschakelde derden voorwaarden hanteren mag de maatschap Wenckebach Bax & Brunt Advocaten die voorwaarden namens opdrachtgever aanvaarden en aan opdrachtgever tegenwerpen.

4. Toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Bestuurders, aandeelhouders en personeel van de maatschap Wenckebach Bax & Brunt Advocaten en haar respectievelijke maten, zijn niet persoonlijk gebonden, noch aansprakelijk voor een opdracht, ongeacht of de opdracht gegeven is met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

5. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de (resultaten van de) verrichte werkzaamheden ook geen rechten ontlenen.

6.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eventuele aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

7. De relatie tussen de maatschap Wenckebach Bax & Brunt Advocaten en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht en alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland,  locatie Haarlem. Ingeval van klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie, kan ook eerst een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van Wenckebach Bax & Brunt Advocaten (vindbaar op wenckebach.com).

8. Op grond van toepasselijk recht (waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme), is Wenckebach Bax & Brunt verplicht om de identiteit van haar clienten vast te stellen en om onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties te melden aan de bevoegde autoriteiten. Door Wenckebach Bax & Brunt te instrueren, bevestigen cliënten dat zij op de hoogte zijn van deze verplichting en geven voorzover nodig toestemming.

9. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van Wenckebach Bax & Brunt daarvoor.

10. Niet alleen Wenckebach Bax & Brunt, maar ook ieder aan Wenckebach Bax & Brunt verbonden of vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen beperking van aansprakelijkheid.