Algemene kantoorinformatie

Algemene kantoorinformatie

Informatie over Wenckebach

Op Wenckebach (Wenckebach) rust de verplichting om ingevolge artikelen 6:230a-230e BW aan cliënten informatie te verschaffen betreffende de advocatenpraktijk. Hiermee voldoet Wenckebach aan die vereisten.

Kerngegevens Wenckebach

Wenckebach is een maatschap naar Nederlands recht met als partners praktijkvennootschappen. 

Post en bezoek adres: Nieuwe Gracht 49 te Haarlem
BTW nummer: NL 8159.40.294.B01.
KvK nummer: 34333314

Wenckebach beschikt niet over een derdengeldenrekening.

Advocaten / Wet-en Regelgeving

De aan Wenckebach verbonden advocaten zijn beëdigd als advocaat in Nederland en als zodanig ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl. Daarnaast zijn de advocaten lid van de lokale Orde van Advocaten in Noord Holland, Kruisweg 70, 2011 LG Haarlem, tel. 023 – 5530 180, info@advocatenorde-nh.nl.

Op Wenckebach en aan haar verbonden advocaten is de wet- en regelgeving van toepassing die op Nederlandse advocaten van toepassing is, waaronder begrepen die uit hoofde van de Advocatenwet, de daarop gebaseerde gedragsregels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur. Op grond van Nederlands recht rust onder omstandigheden op advocaten de verplichting om cliënten voorafgaand aan het aannemen van de zaak te identificeren en om melding te doen van ongebruikelijke transacties. U kunt zich hierover nader laten adviseren. Zie ook www.bureauwft.nl voor verdere informatie.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Wenckebach zijn op alle werkzaamheden van Wenckebach van toepassing. De algemene voorwaarden zijn u separaat toegezonden en zijn bovendien te vinden op https://wenckebach.com/algemene-voorwaarden-wenckebach/. Op verzoek wordt een exemplaar van de voorwaarden kosteloos toegezonden.

Overeenkomstig het bepaalde in voormelde algemene voorwaarden is op de werkzaamheden Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil is de rechter te Haarlem exclusief bevoegd.

Het op de werkzaamheden toepasselijke uurtarief is u separaat gemeld en hetzelfde geldt voor de scope van de  werkzaamheden. Indien daarover voor u in enig opzicht onduidelijkheid bestaat, verzoeken wij u dat te melden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wenckebach is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Allianz voor een bedrag van EUR 5.000.000 per aanspraak en met een maximum van EUR 10.000.000 per jaar. U wordt verzocht ons te informeren indien naar uw mening een specifieke opdracht een hogere verzekeringsdekking vereist. Per specifiek geval kan een verzekering met een hogere dekking worden afgesloten.

Klachtenregeling

Klachten over de werkzaamheden van advocaten van Wenckebach kunnen worden ingediend bij Wenckebach ter attentie van de Klachtenbehandelaar, p.a. het adres van Wenckebach. Wenckebach heeft een interne klachtenregeling die op verzoek ter inzage wordt verschaft. Klachten zullen overeenkomstig die interne klachtenregeling worden afgedaan. Wenckebach is niet aangesloten bij enige klachten- of geschillenregeling.