Algemene Voorwaarden Wenckebach

Nederlands

 1. Wenckebach (Wenckebach) is een maatschap naar Nederlands recht, bestaande uit de besloten vennootschappen Wenckebach Advocatuur B.V., Bax Advocatuur B.V. en G. den Hertog B.V. (Partners), die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Wenckebach verstrekte opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van een opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Deze voorwaarden worden geacht mede bedongen te zijn ten behoeve van de Partners, hun bestuurders en aandeelhouders, personen werkzaam voor Wenckebach en derden door Wenckebach ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door Wenckebach.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Wenckebach is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en ook daadwerkelijk wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders en/of personen werkzaam voor de Partners is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Bij het inschakelen van derden zal Wenckebach de nodige zorgvuldigheid betrachten en zal voor zover mogelijk bij het selecteren van deze derden in overleg met de opdrachtgever treden. Iedere aansprakelijkheid voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien ingeschakelde derden voorwaarden hanteren mag Wenckebach die voorwaarden namens opdrachtgever aanvaarden en aan opdrachtgever tegenwerpen.
 6. Toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Partners, aandeelhouders en bestuurders van de Partners, personen werkzaam voor Wenckebach en derden door Wenckebach ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht zijn niet persoonlijk gebonden, noch aansprakelijk voor een opdracht, ongeacht of de opdracht gegeven is met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
 7. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de (resultaten van de) verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 8. Op grond van toepasselijk recht (waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme), is Wenckebach verplicht om de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties te melden aan de bevoegde autoriteiten. Door Wenckebach een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze verplichting en voor zover nodig toestemming te geven.
 9. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van Wenckebach daarvoor.
 10. Niet alleen Wenckebach, maar ook ieder aan Wenckebach verbonden of vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen beperking van aansprakelijkheid.
 11. De relatie tussen Wenckebach en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland,  locatie Haarlem. Ingeval van klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie, kan ook eerst een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van Wenckebach (vindbaar op www.wenckebach.com).