Klachtenregeling

Wenckebach hecht aan het hebben en houden van cliënten die op alle fronten tevreden zijn. Iedere partner onderschrijft dat.

Deze klachtenregeling regelt op welke wijze de advocaat klachten van cliënten behandelt over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie.

Deze klachtenregeling is ook van toepassing op de onder verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen.

  1. Als klachtfunctionaris wordt aangewezen: iedere partner van kantoor die niet bij de behandeling van de zaak betrokken is.
  2. Indien een advocaat in zijn hoedanigheid van klachtfunctionaris een klacht ontvangt, zal hij de andere partners daarvan per email informeren.
  3. De klachtfunctionaris zal binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Bij afwijking van de hiervoor gemelde termijn, doet de klachtfunctionaris daarvan met redenen omkleed mededeling aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.
  4. De klachtfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  5. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
  6. Indien de klacht na behandeling niet is opgelost, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de rechter overeenkomstig hetgeen in de algemene voorwaarden daarover is gemeld.